Polityka prywatności

ZPS Sp. z o.o. ul. Górczewska 228D, lok U2, 01- 460 Warszawa wpisanej do rejestru Sądu Rejonowego m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022942, REGON 011115186, NIP 526-10-27-928, o kapitale zakładowym 50.000,00zł,  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. 

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza ZPS Sp. z o.o. w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

ZPS Sp. z o.o. ul. Górczewska 228D, lok U2, 01- 460 Warszawa (dalej jako ZPS lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ZPS?

Mogą Państwo skontaktować się nami

1.   za pomocą e-maila:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.   za pomocą telefonu: 91 578 3561

3.   drogą pocztową: ZPS Sp. z o.o. Ul. Pierwszej brygady 35, 73-110 Stargard

 

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZAMY? 

ZPS  zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z: 

1.   sprzedażą produktów i usług;

2.   podejmowanymi działaniami marketingowymi;

3.   nawiązanymi relacjami handlowymi i realizacją zawartych umów;

4.   zatrudnianiem pracowników i współpracowników

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZAMY?  

ZPS zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. 

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych możemy zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

1.   dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

2.   dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

3.   inne dane, których zakres jest uzasadniony celem w jakim są zbierane i przetwarzane.

 

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE? 

1. Jeśli jesteście Państwo naszymi klientami lub dostawcami:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi 

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w zakładzie w Stargardzie oraz w produkowanych i używanych pojazdach, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

 

2. Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela naszego kontrahenta w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta, osoba podlegająca szkoleniu lub uczestnicząca w odbiorach technicznych:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Przygotowanie i realizacja umowy zawartej przez ZPS z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO 

art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta ZPS 

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi 

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w zakładzie w Stargardzie oraz w produkowanych i używanych pojazdach, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

 

3. Jeśli są Państwo naszymi potencjalnymi kontrahentami i zwracacie się do ZPS z propozycją zawarcia umowy.

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w zakładzie w Stargardzie oraz w produkowanych i używanych pojazdach, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

1 miesiąc

 

SKĄD  POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE? Kontrahenci oraz potencjalni kontrahenci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Potencjalni kontrahenci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADP zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

 

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE? 

 

Kontrahenci

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Potencjalni kontrahenci

Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

1.   pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

2.   podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

a.       dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;

b.       dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

c.       inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

ADO może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez ZPS działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. ZPS zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ZPS? 

W związku z przetwarzaniem przez ZPS Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

1.   prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

2.   prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

3.   prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

4.   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5.   prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, ZPS umożliwia kontakt:

1.   za pomocą e-maila:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.   drogą pocztową: ZPS Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ZPS naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Mogą Państwo wycofać zgodę:

1.   za pomocą e-maila:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.   drogą pocztową: ZPS Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

 

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)? 

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo ZPS informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

1.   niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

2.   uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Po złożeniu sprzeciwu ZPS nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

Jeżeli ZPS przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez ZPS w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

ZPS stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w ZPS zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.